INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - WIELKOPOLSKA -

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - WIELKOPOLSKA -

BAZA PRZYDATNYCH LINKÓW

  • Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile: www.arpw.pl

    Fundacja ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Wielkopolski. Zajmuje się zarówno promowaniem inicjatyw jak również wspomaga rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Działania przez nią podejmowane mają uderzać w główny problem - bezrobocie. Realizując swoje cele Agencja organizuje spotkania, szkolenia, wydaje biuletyn informacyjny, gromadzi dane pozwalające na ustalenie płaszczyzn ewentualnej współpracy z zainteresowanymi podmiotami. Prowadzi pośrednictwa pracy oraz doradztwo zawodowe jak również doradztwo z zakresu rozwoju regionalnego. Stara się poprzez organizowanie przedsięwzięć różnego typu aktywizować osoby bezrobotne jak również osoby niepełnosprawne. Nawiązując współpracę z podmiotami z zagranicy dąży do pozyskania środków na rozwój regionu.
Działalność swoją prowadzi miedzy innymi w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej i integracji społeczności lokalnej, obsługi Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu. Unia Gospodarcza realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami związanymi z rozwojem gospodarczym, innowacjami oraz problemami związanymi z zatrudnianiem. Organizuje i prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową oraz doradczą. Powyższa działalność ukierunkowana jest między innymi na osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców już funkcjonujących. Jak również dla rolników i osób zamieszkujących tereny wiejskie. Uruchomiony jest Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest skierowany do osób bezrobotnych, zagrożonych masowymi zwolnieniami, podmiotów gospodarczych, które fundusze przeznaczyć planują na stworzenie nowych miejsc pracy, dla bezrobotnych do 25 roku życia, dla bezrobotnych do 27 roku życia, którzy legitymują się dyplomem ukończenia uczelni wyższych. O pożyczkę mogą ubiegać się również osoby, które ze wsparcia już korzystały.
Organizacja pozarządowa, która wspiera rozwój gospodarczy i niesie pomoc społeczną w mieście Kaliszu i regionie. Fundacja dysponuje funduszem, z którego osoby bezrobotne chcące rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o pożyczkę. W ramach pomocy Fundacja udziela bezpłatnych informacji i konsultacji osobą chcącym otworzyć własną działalność. Można ponadto zaciągać opinii i uzyskać pomoc w pozyskiwaniu środków z UE, dotacjiwydatki budżetu państwa podlegające szczególnym zasadom rozliczania uzupełniające brakujące środki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie działalności istotnej z punktu widzenia interesu publicznego. Ich wysokość jest ściśle określana. Jest to bezzwrotne, nieodpłatne i nieoprocentowane wsparcie, które może mieć charakter okresowy lub stały. Rodzaj finansowania kierowany zwłaszcza do jednostek samorządu terytorialnego o określonym przeznaczeniu - celowym, podmiotowym, przedmiotowym, rodzajowym i bankowych kredytów innowacyjnych. Przedsiębiorcy współpracujący z Inkubatorem.
Powstał by promować rozwój małych przedsiębiorców poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm. Przedsiębiorcy - Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta w 38 oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju. Fundusz oferuje długoterminowa współpracę finansową polegającą na udostępnieniu kapitału w formie pożyczek.
Z pożyczek oferowanych prze Fundusz korzystać mogą: mikroprzedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz agroturystyka.
Pożyczone pieniące z opisywanego funduszu można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą.
Za wytyczne Agencja obrała sobie kreowanie i koordynowanie działaniami w powiecie gnieźnieńskim, które w maja wpływać na rozwój gospodarczy powiatu i regionu. Cele swe realizuje poprzez udzielanie poręczeń kredytów, które są przeznaczane na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Prowadzi doradztwo z zakresu funkcjonowania firmy: doradztwo podatkowe, finansowe, prawa pracy itp. Podobnie jak inne organizacje i instytucje prowadzi działalność informacyjna, doradczą i szkoleniowa. Przez Agencję udzielana jest pomoc na polu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, pisania biznes planu, pomoc w poszukiwaniu pracowników, partnerów handlowych i kooperatorów. Osoby podejmujące współpracę z organizacją mogą liczyć na wsparcie w poszukiwaniu niezbędnych aktów prawnych i w uzyskaniu niezbędnej wiedzy z zakresu obsługi komputera.
Końska Izba gospodarcza zrzesza podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie.
Gromadzi ona i rozpowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kooperacji gospodarczej w kraju i za granicą, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Działania izby ukierunkowane są z zasady na wspieranie i promocję firm członkowskich - ale nie tylko - bowiem w wielu organizowanych przez nią imprezach uczestniczą także firmy niezrzeszone.
Izba obsługuje Fundusz Pożyczkowy w ramach Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. udzielając pożyczek małym przedsiębiorcom działającym na obszarze województwa wielkopolskiego w celu ich aktywizacji gospodarczej.

Polska Izba Gospodarcza zrzesza firmy zarówno z terenu Polski jak też z zagranicy. Firmy zrzeszone w Izbie są reprezentantami różnych branż. PIG jako jeden ze swych celów obrała sobie udzielanie wsparcia w rozwoju małych i średnic przedsiębiorstw. Dążąc do realizacji swych wytycznych statutowych oferuje na rzecz firm kompleksowe usługi z zakresu udzielania informacji, prowadzenia szkoleń doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zgłaszanymi przez klientów. Dysponuje ona szerokim wachlarzem szkoleń oraz warsztatów. Zachęca również do udziału w różnych programach i przedsięwzięciach, które mają pomóc w rozwijaniu działalności.
Ośrodek za cel obrał sobie wspieranie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Działania przez niego podejmowane maja doprowadzić do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Świadcząc bezpłatne usługi Ośrodek spełnia funkcje usługową. Można współpracując z nim uzyskać informacje dotyczące sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Prowadzone jest również doradztwo specjalistyczne skierowane do właścicieli małych firm. Istnieje również możliwość skorzystania z czytelni publikacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych , ekonomii, podatków oraz marketingu.
W Ośrodku jako dziale Powiatowego Urzędu pracy pracodawcy mogą zamieszczać oferty prac krotko terminowych oraz oferty prac sezonowych.
Misją Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości. W tym celu między innymi podejmuje wszelkiego rodzaju zadania zmierzające do wzrostu konkurencyjności nowopowstających firm na rynku. Wspomaga rozwój transferu technologii, podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy oraz inspiruje działania, które maja na celu zagospodarowanie niewykorzystanych obiektów gospodarczych.
Za nadrzędne zadania statutowe Izby przyjęto: stałe reprezentowanie firm członkowskich wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz ochrony interesów firm. Izba organizuje różnego rodzaju wystawy bierze udział w targach i misjach krajowych i zagranicznych. Podejmuje współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych. Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności małych działalności i średnich przedsiębiorstw powiatu tureckiego. W TIG można zasięgnąć informacji o: aktualnie funkcjonujących programach pomocowych oraz możliwościach korzystania z owych programów; o źródłach finansowania działalności. Mona również dowiedzieć się o rozwoju technologicznym i modernizacji firm już istniejących. Izba dostarcza również wszelkich informacji związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności zarówno w Polsce jak również poza granicami kraju; informacji o przepisach celnych, podatkowych, warunkach na jakich można dokonywać eksportu i importu.
Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Izba zajmuje się reprezentowaniem interesów przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem.
Udziela doradztwa z zakresu przygotowywania i realizacji inwestycji. Oferuje pomoc firmom zagranicznym w wyszukiwaniu i doborze partnerów z terenu Polski. Podejmując współpracę z Izbą można uzyskać informacje o dostępnych materiałach i nowych technologiach wchodzących na rynek.
Klub prowadzi działania, których celem jest udzielanie pomocy szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom. W tym celu organizuje usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe. W celu usprawnienia działania został utworzony: punkt konsultacyjny oraz kancelaria prawno-patentowa. Zaznaczyć należy, że usługi informacyjne - przedsiębiorcą oraz osobą zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej są świadczone bezpłatnie. Są one udzielane w ramach podziałania 2.2.1. POKL.
Zainteresowani mogą zasięgnąć porady w zakresie: obowiązków podatkowych, zatrudnienia pracowników, kontroli przedsiębiorstw oraz sposobu finansowania działalności. Mogą oni również uzyskać informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych jak również informacji dotyczących możliwości, zasad i sposobu uzyskania usług specjalistycznych.
Firma zajmuje się działalnością usługową w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia wszelkich rozliczeń z ZUS, spraw kadrowo-płacowych, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji podatkowej.
Firma obsługuje: spółki jawne, spółki cywilne, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ponadto swoje usługi kieruje do wszelkich podmiotów produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.
Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje fachową i kompetentną pomoc dla firm. Usługi swoje w pierwszej kolejności kieruje do firm nowo powstałych, starając się stworzyć dogodne warunki dla ich rozwoju. Centrum ponadto prowadzi kursy: opieki przedlekarskiej, kadrowo-płacowy, księgowości małej firmy, komputerowy oraz szkolenia z zakresu: BHP, spawania, obsługi wózków widłowych, pedagogiczny i inne.
Oceń:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ilość głosów: 3
reklama

Życie

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl